Szabályzat

TDK Szabályzat 2010

2011-07-28

 

 

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Miskolc, 2010.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. sz. Egyetemi Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSÁNAK SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Miskolci Egyetem Szenátusának 343/2010. sz. határozata

 

Készült  20 példányban,

 . sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadásért felelős: Kovács Viktor főtitkár
Kiadja a Miskolci Egyetem

ME Sokszorosító Üzeme: Kovács Tibor üzemvezető
Nyomdaszám:  Re.2010-       ME
Miskolc-Egyetemváros, 2010.

A szabályzat gondozásáért felelős: Dr. Dobróka Mihály tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 


Tartalomjegyzék

 

 

Fejezet-

szám

F e j e z e t c í m

Old. szám

Vált. szám

Bevezetés dátuma

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, CÉLOK, SZERVEZET

1

 

 

 

1.§ A Tudományos Diákköri (TDK) mozgalom célja

1

 

 

 

2.§ A Tudományos Diákköri munka szervezetei keretei

1

 

 

 

3-4-5.§ Az egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

2

 

 

 

6.§ Az ETDT feladatai

2

 

 

 

7.§ Kari (Intézeti) Tudományos Diákköri Tanácsok (TDT)

3

 

 

 

8.§ A Kari (Intézeti) TDT-k feladatai

4

 

 

 

9.§ A Kar (Intézet) vezetőjének feladatai

4

 

 

 

10.§ Az oktatási egységek vezetőjének feladatai

 

5

 

 

II.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA

5

 

 

 

11.§ A Tudományos Diákköri munka értékelése és díjazása

5

 

 

 

12.§ A TDK dolgozat értékelése

5

 

 

 

13.§ TDK konferenciák szervezése

6

 

 

 

14.§ TDV versenyek szabályai

7

 

 

 

15.§ Az OTDK részvétellel kapcsolatos feladatok

 

8

 

 

III.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS ELISMERÉSEI

8

 

 

 

16.§ A hallgatók eredményes TDK munkájának elismerése

8

 

 

 

17.§ Esélyért díj

8

 

 

 

18.§ A hallgatók egyetemi elismerése

9

 

 

 

19.§ Az oktatók, kutatók és egyéb közreműködők elismerése a TDK munkájának segítéséért

 

9

 

 

IV.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG ADMINISZTRÁCIÓJA

9

 

 

 

20.§ A tudományos diákköri tevékenység költségvetése

9

 

 

 

21.§ A TDT-k adminisztratív ügyviteli feladatai

10

 

 

 

22.§ TDK dolgozatok őrzése

10

 

 

 

23.§ Tájékoztatás a TDK munkáról

10

 

 

 

24.§ Hatályba lépés

11

 

 

 

25.§ Záró rendelkezések

11

 

 

 

 

MellékleT

12

 

 

 

  

I. fejezet[1]

Általános rendelkezések, célok, szervezet

 

 

A Tudományos Diákköri (TDK) mozgalom célja

1. §

 

A TDK munkának az a célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában és a nyelvtudás fejlesztésében. [2]E feladatának keretében a Tudományos Diákköri Mozgalom tudományos diákköri versenyeket és tudományos diákköri konferenciákat rendez.

 

 

A Tudományos Diákköri munka szervezeti keretei

2. §

 

 (1) [3]A tudományos diákköri munka az oktatási egységek szakmai segítségével végzett olyan tevékenység, amelynek keretében a hallgatók, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával és irányításával, egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan tevékenykednek, illetve saját kutatómunkát végeznek.

(2)  [4]Tudományos Diákköri munkát az a hallgató végez, aki – tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően – oktatói-hallgatói műhelymunka vagy diákkör keretei között tudományos diákköri versenyeken (TDV) vesz részt, illetve tudományos diákköri dolgozatot (TDK) dolgozatot készít.

(3) [5]A TDK munkát végző hallgatók egyéni munkájuk eredményeit tudományos diákköri versenyeken, TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, illetőleg szakmai konferenciákon, értékelhető formában foglalják össze.

 

 

 


Az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

(ETDT)

3. §

 

Az ETDT a rektor felügyelete alatt áll, amely felügyeletet átruházott hatáskörben a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes látja el.

 

 

4. §

 

(1) [6]Az ETDT tagjai az ETDT elnöke és titkára, a Kari TDT elnökei és titkárai, valamint a kari TDT elnökének javaslata alapján a HÖK által delegált 1-1 hallgató.

(2) Az ETDT elnökét a TDK munkájában nagy tapasztalatokkal rendelkező egyetemi tanárok, docensek közül, titkárát a TDK munka szervezésében jártas oktatók, kutatók közül az ETDT tagjai választják 2 évi időtartamra, amely 2 évvel meghosszabbítható. Az ETDT elnökét és titkárát e tevékenységért rendszeres javadalmazás illeti meg.

 

 

5. §

 

(1) Az ETDT félévente legalább kétszer tart ülést.

(2) Az ETDT rendkívüli ülést tart, ha:

a) az elnök vagy valamelyik Kari TDT javasolja, vagy

b) [7]az egyetem rektora, illetve a TDT munkájáért felelős rektorhelyettese kéri.

(3) Az ETDT akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van.

(4) Az ETDT határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az ETDT elnökének szavazata dönt.

 

 

Az ETDT feladatai

6. §[8]

 

Az ETDT feladatai:

a) Dönt a tudományos diákköri feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök elosztásáról.

b) Koordinálja a TDK tevékenységet, és a TDT pályázatait egyetemi és kari szinten.

c) Kapcsolatot tart az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szakmai bizottságaival, továbbá szakmai, tudományos szervezetekkel és egyesületekkel.

d) Segíti a tudományos diákköri munka népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását.

e)  Segíti a legjobb TDK dolgozatok egyetemi TDK periodikában történő publikációját.

f)  Közzéteszi az egyetem honlapján a TDK-val kapcsolatos híreket, eseményeket.

g)  Közreműködik a TDK munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében, kapcsolatot tart a Tudományos Diákköri tevékenység támogatóival.

h) Az egyetemi vezetők felkérésére évente beszámol az ETDT tevékenységéről.

 

 

Kari (Intézeti) Tudományos Diákköri Tanácsok (TDT)

7. §

 

(1) A Kari (Intézeti) TDK munkát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) felügyelete alatt önkormányzat alapján működő Kari (Intézeti) Tudományos Diákköri Tanács látja el.

(2) A Kari (Intézeti) TDT létszámát a Kar határozza meg. A Kari (Intézeti) TDT tagjait az oktatási egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy a hallgatói közösségek delegálják.

(3) [9]A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökét és titkárát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) javaslata alapján a Kari (Intézeti) TDT választja meg a Kari TDT szabályzatban meghatározott időtartamra.

(4) [10]A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökének és titkárának megbízatása megszűnik:

a) tisztsége időtartamának lejártával,

b) lemondásával,

c) ha tartós akadályoztatását a Kari (Intézeti) TDT megállapítja,

d) ha az eredeti előterjesztő javaslatára a Kari (Intézeti) TDT visszahívja.

(5) A Kari (Intézeti) TDT határozatképességére és határozat hozatalára a 5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A Kari (Intézeti) Tudományos Diákköri Tanácsok az alábbiak:

a) Műszaki Földtudományi kar

b) Műszaki Anyagtudományi Kar

c) Gépészmérnöki és Informatikai Kar

d) Állam- és Jogtudományi Kar

e) Gazdaságtudományi Kar

f) Bölcsészettudományi Kar

g) Egészségügyi Kar

h) Bartók Béla Zeneművészeti Intézet

j) Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar

 


A Kari (Intézeti) TDT-k feladatai

8. §

 

a) Segítik és koordinálják a Kari (Intézeti) TDK-k tevékenységét.

b) Elősegítik, hogy a hallgatók megismerjék az oktatási egységek által javasolt TDK témákat és az azokat konzultáló oktatókat és kutatókat.

c) Gondoskodnak az elkészült TDK dolgozatok összegyűjtéséről és értékeléséről.

d) A TDK dolgozatokat – a bírálatok alapján – rangsorolják, javaslatot tesznek a díjazásra.

e) Az Egyetemi TDK konferencia Kari (Intézeti) szekcióinak üléseit megszervezik.

f) [11]Javaslatot készítenek a kiemelkedő dolgozatok OTDK-n, vagy egyéb tudományos konferenciákon történő bemutatására. Összesítik a nevezendő TDK dolgozatokat és a dolgozatok adatait. Minden OTDK-ra és szakbizottságok felé megküldött dokumentumot, valamint a kari TDT jegyzőkönyveit továbbítják az ETDT adminisztációjára.

g) Javaslatot tesznek a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók, a TDK munkát segítő oktatók és egyéb közreműködők munkájának elismerésére.

h) Közreműködnek a TDK munka támogatására szolgáló pénzeszközök gyűjtésében.

i) A kari vezetők felkérésére a Kari TDT tevékenységről beszámolnak.

j) [12]Szervezik és koordinálják a Tudományos Diákköri Versenyeket.

k) [13]TDK pályázatokat készítenek, illetve azok készítésében részt vesznek.

 

 

A Kar (Intézet) vezetőjének feladatai

9. §

 

a) Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi az oktatási egységek TDK munkáját.

b) Maximum 5 napra felmentést adhat a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól az intézmény székhelyétől távol eső TDK anyaggyűjtés és kísérleti munka végzésére.

c) Elősegíti, hogy a helyi TDK konferencia kari szekcióin a hallgatók, oktatók és kutatók részt vegyenek.

d) Elősegíti a kiemelkedő TDK munkát végző hallgatók hazai és nemzetközi konferenciákon, külföldi részképzésen való részvételét.

e) [14]A Kar teljesítőképességének megfelelően elősegíti a Kar hallgatóinak részvételét az OTDK-án részt vállal a helyi TDK-n és TDV-n eredményesen szereplő hallgatók díjazásában.

 

 


[15]Az oktatási egységek vezetőjének feladatai

10. §

 

a) [16]Minden tanév elején tájékoztatja a hallgatókat a szervezeti egység által meghirdetett TDK témákról, a konzulens oktatókról, és a tanszéki TDV, valamint feladatmegoldó versenyekről.

b) Biztosítja a TDK részére a dologi eszközöket és a működési feltételeket.

c) Figyelemmel kíséri és értékeli a konzulens oktatók és kutatók munkáját.

d) A konzulens véleménye alapján a szervezeti egység vezetője indokolt esetben kedvezményben részesíti az eredményes TDK munkát végző hallgatókat (témához kapcsolódó gyakorlatok, mérések, feladatok alól történő felmentés, stb.).

e) [17]Segítik a TDV, TDK, OTDK versenyekhez szükséges zsűrizéshez oktatók (vezető oktatók) bevonását.

 

 

 

II. fejezet[18]

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA

 

 

A Tudományos Diákköri munka értékelése és díjazása

11. §

 

(1) A TDK munka értékelésének és díjazásának alapja:

a) A hallgatók által készített és házi konferencián előadott TDK dolgozatok,

b) Hazai és külföldi szakmai konferencián elhangzott előadás.

c) [19]Tudományos diákköri versenyeken történő eredményes szereplés.

d) [20]Elnyert TDK pályázatban szereplő további speciális feladatok teljesítése.

 

 

A TDK dolgozat értékelése

12. §[21]

 

 (1) A pályázatra szánt TDK dolgozatot a szerzőnek kell a kari szabályzatban előírt formában – közlésre alkalmas tartalmi összefoglalóval – két  nyomtatott példányban és elektronikus formában  a Kari TDT titkárnak  beadni, és a TDK dolgozatokat a Könyvtár, Levéltár, Múzeum által fenntartott MIDRA elnevezésű egyetemi repozitóriumba feltölteni a tudományos portálon keresztül. A feltöltésről a könyvtár ad igazolást, melyet a szerző köteles a kari TDT titkárának leadni.

(2) TDK dolgozatot a hallgató legkésőbb a tanulmányi abszolutórium megszerzéséig adhat be.

(3) A TDK dolgozatokat folyamatosan lehet beadni. Az ETDT által meghatározott vagy Kari (Intézeti) TDT által jóváhagyott időpontban a TDK dolgozatokkal konferenciára lehet jelentkezni. Az EDTD által meghatározott időpontig beadott dolgozatokat a Kari (Intézeti) TDT-k az ETDT által meghatározott időpontig elbíráltatják.

(4) A beadott dolgozatokról két bírálatot kell készíteni, az ETDT által elfogadott szempontok alapján. A bírálókat az oktatási egység vezetője kéri fel. Az egyik bíráló külső szakember is lehet. A bírálat rendjéről a kari TDT szabályzata rendelkezik.

(5) Az ETDT a dolgozatok elbírálásakor az alábbi követelmények figyelembe vételét kívánja meg:

a) Meg kell követelni, hogy a tudományos diákköri tevékenység eredményét jelentő dolgozat egyetemi tananyagon túli kérdés vizsgálatát tartalmazza.

b) Alapvető követelmény a más szerzőktől származó, már ismert eredmény és a TDK dolgozat szerzője (szerzői) által végzett vizsgálat és eredmény elhatárolása.

c) A dolgozat bírálatának külön szempontja az alkotó-jellegű tevékenység értékelése.

d) Külön értékelni kell a dolgozatokkal szemben támasztható formai követelményeket.

 

 

TDK konferenciák szervezése

13. §[22]

 

 

(1) Az intézményi diákköri konferenciát szekciónként kell megszervezni. A szekcióban a dolgozatokat a felkért zsűri előtt kell bemutatni. A zsűri legalább háromtagú. A zsűri munkájában résztvevők összetételére vonatkozó előírásokat a kari TDT szabályzatában szükséges rendezni. Az érintettség kizáró ok (A kari TDT ettől, szakmai indokok alapján eltérhet). A szekcióülések nyilvánosak.

(2) A konferencia megnyitását követően a zsűri  elnöke a korábban meghatározottak alapján ismerteti a dolgozatok bemutatásának sorrendjét, és ennek rendjében felkéri a szerzőket a dolgozatban foglalt kutatási eredmények ismertetésére. Az ismertetés időtartamára a zsűri elnöke ismételten felhívja a figyelmet. Az előadás során a hallgató szabad stílusban mutatja be a kutatás tárgyát, módszereit, eredményeit. Ezt kővetően a bírálók kapnak lehetőséget arra, hogy észrevételeiket megtegyék, kérdéseiket feltegyék. Ezután a zsűri és a jelenlévők a dolgozatot megvitatják, a szerzőnek kérdéseket tesznek fel, a munkához kiegészítéseket, megjegyzéseket fűznek.

(3) A dolgozatok, előadások, szóbeli bemutatások és az írásbeli vélemények megismerése után, a szekcióban nevezett valamennyi dolgozat elhangzását követően a zsűri zárt ülésen dönt. Az eredményeket a zsűri valamennyi tagjának aláírásával hitelesíteni kell.

(4) A TDK dolgozat nyelve, főszabály szerint, magyar, de – az ETDT-vel előzetesen egyeztetve – idegen nyelven is benyújtható.

(5) Több szerző közösen is készíthet dolgozatot, illetve egy hallgató több dolgozattal is pályázhat.

(6) A TDK dolgozat terjedelmére az országosan, szekciónként előírt követelmény vonatkozik, indokolt esetben a TDT befogadhat ettől eltérő terjedelmű dolgozatot is.

(7) Nem értékelhető olyan dolgozat, amelyet a pályázó írásban leadott, de szerzője szóban nem adott elő, nem védett meg. Amennyiben a dolgozat bírálói a konferencián nem jelennek meg, de korábban leadták véleményüket a TDT titkároknak, ez a dolgozat elbírálását nem akadályozza.

(8) A zsűri elnöke az ülés bezárása után az értékelőlapokat haladéktalanul eljuttatja a kari TDT titkárához, aki gondoskodik azok irattári megőrzéséről és az eredmények továbbításáról.

(9) A hallgatói jogviszony alatt készült és ezen belül intézményi vagy országos konferencián bemutatott TDK dolgozat a konzulens és az illetékes zsűri elnökének véleménye alapján – utólag – szakdolgozatként beadható/elfogadható, ha az egyébként megfelel a szakdolgozattal szemben támasztott tartalmi, formai és terjedelmi követelményeknek.

 

TDV versenyek szabályai

14. §[23]

 

(1) Kari TDT az adott kar tudományterületének megfelelő (feladatmegoldó, tervezési, szakmai versenyeket) tudományos diákköri versenyeket (TDV) szervez. A TDV funkciója a hallgatók felkészítése önálló, törzsanyagon túl mutató kutatási és publikációs feladatok megoldására.

(2) TDV verseny szervezhető egységes képzésben, BA képzésben, és felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók, illetve az egyetem iránt érdeklődő középiskolás diákok számára. A versenyt az adott évfolyam, vagy évfolyamok számára megfelelő határidő tűzésével meg kell hirdetni. A jelentkező hallgatóknak meg kell határozni a versenyen számon kért, elsajátítandó anyag terjedelmét, és a felkészüléshez szükséges irodalmat.  

(3) A verseny felépítését a kiíró tanszéknek/karnak jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a tényleges megjelent hallgatók nevét, a versenyfeladatot, a versenyfeladat megoldását, valamint a verseny eredményét. 

(4) A verseny elbírálására a kiíró tanszék/kar  döntése szerint az adott terület művelésében jártasságot szerzett oktató, vagy külső gyakorló szakember, esetlegesen szakmai zsűri is felkérhető. 

(5) A TDV versenyek díjazása az illetékes kari TDT-t feladata és hatásköre. Felhatalmazást kap a kari TDT, hogy a kar által oktatott tudományterültekre tekintettel a kari TDK szabályzatban meghatározza a kar által kiírt TDV versenyeket, és elossza a meghirdetett versenyek között a rendelkezésére álló anyagi forrásokat. 

(6) A kari TDT a szenátusnak benyújtott éves beszámolója során tájékoztatást nyújt a TDV versenyekről.

 


[24]Az OTDK részvétellel kapcsolatos feladatok

15. §

 

(1) A kétévenként szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételről a Kari TDT dönt.

(2) A szekciót rendező intézményekkel a kapcsolatot az ETDT felügyelete mellett a Kari TDT tartja.

(3) [25]Az OTDK-n részt vevő hallgatók nevezési költségeit az ETDT a rendelkezésére álló forrásokból támogatja.

 

 

[26]III. fejezet

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS ELISMERÉSEI

 

 

A hallgatók eredményes TDK munkájának elismerése

16. §

 

(1) A hallgatók TDK munkáját figyelembe kell venni:

a) A kiemelt és köztársasági ösztöndíj odaítélésekor.

b) Pályázat elbírálásakor.

c) Tanulmányi Emlékérem odaítélésekor.

d) Demonstrátori megbízások esetében.

e) Hazai és külföldi konferenciákra és tanulmányutakra való kiküldetéskor.

f) Tudományos továbbképzési, valamint doktorandusz pályázatok véleményezésekor.

g) [27]Külföldi részképzésre való jelentkezés elbírálásakor.

h) [28]Tudományos diákköri díj odaítélésekor.

i) [29]Esélyért Díj odaítélésekor.

 

[30]Esélyért díj

17. § 

 

(1) A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elismervén, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséhez, az egyenlő bánásmódon túl a pozitív diszkrimináció is szükséges „Esélyért” Díjat alapít.  Az elismerés célja:

a)      a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű hallgatók tudományos pályájának elősegítése,

b)      az esélyegyenlőség témakörében született dolgozatok díjazása.

(2) Az „Esélyért” Díj e szabályzat mellékletét képező szabályzat alapján, évente ítélhető oda.  

 

 

[31]A hallgatók egyetemi elismerése

18. §

 

 (1) A Kari Tudományos Diákköri Tanácsok gondoskodnak arról, hogy az eredményes TDK munkát végzők névsorát az egyetemi TDT honlapján közzétegyék, valamint a díjazott dolgozatok a leckekönyvbe bejegyzésre kerüljenek.

(2) A kari TDT-k elősegítik, hogy a legeredményesebb TDK munkát végzők hazai és nemzetközi szakmai–tudományos konferenciákon részt vehessenek, valamint dolgozataikat publikálhassák.

(3) A Kari (Intézeti) TDT felelősök rendszeresen karbantartják az ETDT által felügyelt elektronikus adatbázis.

 

 

Az oktatók, kutatók és egyéb közreműködők elismerése a

TDK munkájának segítéséért

19. §

 

A TDK munkát kiemelkedően segítő oktatók, kutatók és egyéb közreműködők munkájának elismeréseként a Kari (Intézeti) TDT vezetők javaslat alapján, az ETDT előterjesztést tesz a tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek a jutalmazásra. A jutalmakat TDK díjkiosztó ünnepségen kell átadni.

 

 

 

[32]IV. fejezet

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG ADMINISZTRÁCIÓJA

 

 

A tudományos diákköri tevékenység költségvetése

20. §

 

 (1) Az ETDT minden évben a gazdasági főigazgató által meghatározott időpontig elkészíti az ETDT következő évi költségvetésének tervezetét és azt a tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek megküldi. Ez tartalmazza azokat az összegeket, amelyeket az ETDT:

a) [33]TDK (és TDV) dolgozatokat elismerő ösztöndíjakra,

b) az OTDK-kon való részvétel költségeire,

c) hazai és nemzetközi konferenciákkal kapcsolatos hallgatói kiküldetések költségeire,

d) TDK munkát segítő oktatók, dolgozók jutalmazására,

e) az ETDT elnökének és titkárának javadalmazására tervez.

(2) [34]A TDK költségvetésének forrásai jogcímenként:

a) ösztöndíj kifizetés (alapítványi, pályázati források),

b) elnök, titkár javadalma (éves költségvetés személyi részéből elkülönített keret),

c) dologi kiadások (Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály éves dologi keretéből   elkülönített keret).

(3) Az ETDT céljaira jóváhagyott előirányzatok felhasználásairól az ETDT titkára gondoskodik.

(4) Az ETDT az évenkénti beszámoló részeként tájékoztatást ad a TDK céljaira biztosított pénzösszegek felhasználásairól.

 

 

[35]A TDT-k adminisztratív ügyviteli feladatai

21. §

 

Az ETDT adminisztratív ügyviteli feladatait a Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály látja el, a Kari (Intézeti) TDT-k esetében a dékáni (igazgatói) hivatalok végzik, és 1 példányt irattárukban megőriznek.

 

 

TDK dolgozatok őrzése

22. §[36]

 

A TDK dolgozatokat a konzultáló oktatási szervezeti egységek őrzik meg, az adott kar akkreditációjához szükséges ideig. Az elkészített és OTDK szereplésre alkalmasnak ítélt TDK dolgozatot az OTDK-n történő bemutatásáig nem lehet publikálni. Az OTDK-t követően a TDK dolgozatokat az ETDT elektronikus formában a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumának MIDRA elnevezésű egyetemi repozitóriumában közzéteheti.

 

 

Tájékoztatás a TDK munkáról

23. §

 

Az Egyetemi, illetve Kari TDT-k gondoskodnak arról, hogy a TDK munkával összefüggő eseményekről és hírekről a hallgatók minél szélesebb körben tájékoztatást kapjanak.

 

 


Hatályba lépés

24. §[37]

 

Ezen szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 2000. október 19-én 2001. január 1-i hatállyal elfogadott, valamint a 2010. november 25. napján 343. sz. szenátusi határozattal elfogadott, az elfogadás napján hatályba lépő rendelkezéseket.

 

 

Záró rendelkezések

25. §

 

Ezen szabályzat a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Patkó Gyula
rektor

a Szenátus elnöke

 

 


[38]1. sz. melléklet

 

Az „Esélyért” Díj Szabályzata

1.§

 

(1) A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) 2010 szeptember 05.-i ülése elhatározta, hogy „Esélyért” Díjjal ismeri el azon hallgatókat és témavezetőiket, akik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készítettek kiemelkedő dolgozatot, vagy fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű hallgatóként kiemelkedő TDK dolgozatot nyújtottak be. A szolidaritás és az esélyegyenlőség az Egyetem alapértékei. A Díj létrehozatalát támogatja „A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban” c. TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007 azonosítójú projekt.

(2) Az „Esélyért” Díj leírása:

a) Emlékérem, mely Tóth Sándor Kossuth díjas szobrászművész alkotása.

b) A díj odaítéléséről szóló, az ETDT elnöke és az Egyetem rektora által aláírt okirat. (Oklevél)

 

A kitüntetés odaítélésének feltételei

2.§

 

(1) A Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján díjazott dolgozat.

(2) A Díjra évenként, a Tudományos Diákköri Konferenciát követően kell a hallgatónak pályáznia.

(3) Egyetemi szinten legfeljebb 2 díj adományozható.

 

 

A kitüntetés odaítélésének ügyrendje

3.§

 

(1)    Az ETDT a Díj adományozására vonatkozó pályázatot minden évben meghirdeti.

(2)    A pályázó az intézményi TDK-t követően a kar TDT elnöke által ellenjegyzett pályázatot nyújthat be.

(3)    A pályázatokat az ETDT által felkért szűkebb körű (4-5 fős) ad hoc bizottság rangsorolja.

(4)    A bizottság maga határozza meg munkamódszerét, munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat.

(5)    A Díjat az ETDT ítéli oda a rangsor figyelembevételével.

(6)    A Díjat az odaítélést követő ETDT ülésen a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes és az ETDT elnöke adja át.

 

 

 

 

 

Jelen Szabályzatot az ME Tudományos Diákköri Tanácsa 2010. szeptember 29-i ülésén megtárgyalta. A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. Jelen szabályzatnak összhangban kell állnia a Miskolci Egyetemen fogyatékossággal élő hallgatók kötelező előnyben részesítési szabályzatával.

 

 

 

 

 [1] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[2] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[3] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[4] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[5] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[6] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[7] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[8] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[9] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[10] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[11] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[12] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[13] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. november 25. napján hatályba lépő szöveg

[14] A Szenátus 343/2010. számú határozatával megállapított, 2010. nov

2011-01-05

2010 évi TDK szabályzat

2010-09-01Itt letölthető a 2010. november 25. napján hatályba lépő TDK Szabályzat.