Tevékenység

TDK mozgalom célja

2011-07-28

A Tudományos Diákköri (TDK) mozgalom célja

A TDK munkának az a célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában és a nyelvtudás fejlesztésében.                                                                              A tudományos diákköri munka oktatási egységek szakmai segítségével végzett tevékenység, amelynek keretében a hallgatók, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan tevékenykednek.    A TDK munkát végző hallgatók egyéni munkájuk eredményeit TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, illetőleg szakmai konferenciákon, értékelhető formában foglalják össze.                                                                                                          Tudományos Diákköri munkát az a hallgató végez, aki - tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésén túlmenően - oktatói-hallgatói műhelymunka vagy diákkör keretei között TDK dolgozatot készít.

A TDK dolgozatok elbírálása, díjazása

A TDK dolgozatok értékelésére és díjazására egyetemünk minden évben Tudományos Diákköri Konferenciát szervez, ahol mód nyílik a hallgatók számára munkájuk, eredményeik szakmai zsűri, oktatók- kutatók, szakemberek, hallgatótársak előtt történő bemutatására, megvitatására.
Az I., II., III. helyezést elért dolgozatok díjat kapnak, mely ünnepélyes keretek között kerül kiosztásra az egyetemi TDK konferenciát követő 30 napon belül. A legjobb eredményeket elérő hallgatóknak az egyetemi TDK konferencia zsűrijének javaslata alapján módjuk van eredményeiket a kétévenként szervezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is előadni, a konferencián részt venni.

A TDK tevékenység szervezeti keretei

Az egyetem tudományos diákköreinek tevékenységét az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) hangolja össze. Az ETDT a rektor felügyelete alatt áll mely felügyeletet a tudományos rektorhelyettes átruházott hatáskörben látja el. Az ETDT tagjai: minden kar Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) elnöke és titkára, valamint a karok (intézetek) által delegált 1 hallgató.

Elérhetőségek

Elnök: Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Cím: Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
A/5. épület I. em. 120.
Tel: +36 0646565-111/20 - 28  Fax: +360646563-399
E-mail: altjar@uni-miskolc.hu

Titkár: Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Cím: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A/2. épület I.em. 4.
Tel: +360646565-111/16 – 97  Fax: +360646565-192
E-mail: alkduf@uni-miskolc.hu

A TDK tevékenység szervezeti keretei

2010-09-01
Az egyetem tudományos diákköreinek tevékenységét az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) hangolja össze. Az ETDT a rektor felügyelete alatt áll mely felügyeletet a tudományos rektorhelyettes átruházott hatáskörben látja el. Az ETDT tagjai: minden kar Tudományos Diákköri Tanácsának (TDT) elnöke és titkára, valamint a karok (intézetek) által delegált 1 hallgató.

Az ETDT dolgozza ki az egyetem tudományos diákköreinek szervezeti és mûködési szabályzatát, dönt a TDK feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök eloszlásáról, kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságokkal, segíti a tudományos diákkörök nemzetközi kapcsolatait, a TDK munka népszerûsítését, az arra alkalmas dolgozatok publikálását, hasznosítását, rendszeresen beszámol a TDK munka eredményeirôl és az ETDT tevékenységeirôl.

A kari TDK munkát a Kar dékánjának felügyelete alatt, önkormányzat alapján mûködô Kari Tudományos Diákköri Tanács (TDT) látja el. A kari TDT létszámát a Kar határozza meg, az oktató tagokat az oktatási egységek, a hallgatói tagokat diákkörök, hallgatói közösségek delegálják. A TDT gondoskodik az elkészült dolgozatok összegyûjtésérôl, értékelésérôl, rangsorolásáról, megszervezik az egyetemi TDK konferencia szekcióinak üléseit, javaslatot adnak a kiemelkedô dolgozatok OTDK-n való bemutatására, a kiemelkedô TDK munkát végzô hallgatók és oktatók jutalmazására, beszámolnak a kari TDK tevékenységrôl.

A Kar (intézet) vezetôje folyamatosan figyelemmel kíséri az oktatási egységek TDK munkáját, indokolt esetben max. 5 napra felmentést adhat a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól az Egyetem, intézmény székhelyétôl távol esô TDK anyaggyûjtés és kísérleti munka végzésére, elôsegíti a kiemelkedô TDK munkát végzô hallgatók hazai és külföldi konferenciákon, részképzésen való részvételét.